2013

jusqu'à 2012

2009

1988

1980

Den Ed beim Cyclo-Cross zu Peiteng den 1.Januar 1980