Disclaimer

1. Inhalt vun der Onlineofferte

D'UCR iwerhellt keng Garantie fir d’Richtechkéet, d’Vollstännegkéet, d’Aktualitéit an d’Qualitéit vun den ugebuedenen Informatiounen. Haftungsuspréich fir Schiéd materieller oder ideeller Art, déi durech Notzung vun déene hei ugebuedenen Informatiounen ensteht, sinn ausgeschloss. All Informatiounen vun dësem Site sinn fréibleiwend an onverbindlech. D'UCR behält sech daat Recht vir, Déeler vum Inhalt oder de ganze Site ouni besonnsch Ukënigungen allzeit ze veränneren, oder d’Veröffentlëchung ersatzlos ze stoppen.

2. Verweis an Linken op aaner Siten

Mir hun kéen Afloss op d’Richtechkéet, d’Vollstännegkéet, d’Aktualitéit an d’Qualitéit vun der ugebuedener Informatiounen op dén gelinkten Site. Fir illégal, fehlerhaft oder unvollstänneg Inhalter an insbesonner fir Schiéd, déi aus der Notzung oder Nëtnotzung solcher Informatiounen entstinn, haftet allëng den Ubider vun der Säit op déi gelinkt ginn ass, an nët déjéinigen, den iwer Linken op déi Publikatioun verwissen huet. Dës Feststellung gëlt fir all innerhalb eisem Internetugebot gesetze Linken, sowéi fir all Einträg déi an Guestbooks, Diskussiounsforumen an Mailingslëschten sin.

3. Urheber- an Kennzéechenrecht

D'UCR as bestriewt, an hieren Publikatiounen d’Urheberrechter vun den gebrauchten Biller, Texter oder aaner Daten ze respektéieren. Alleguer innerhalb vun dësem Internetangebot genannten an ggf. durch Drëtt geschützten Marken- an Warenzéechen ënnerleien den Bestëmmungen des jeweils gültigen Kennzéechengesetz an den Besitzrechter vun denen jeweiligen Egentümer. Alleng opgrond der Nennung ass net ze Mengen, dass Markenzéechen nët durch Rechter Drëtter geschützt sinn. D’Urheberrecht fir vum Autor of dëser Säit veröffentlecht Publikatiounen bleiwt beim Autor. Kopeieren oder d’Verwendung solcher Publikatiounen an aaneren elektronischen oder gedrëckten Publikatiounen ass ouni ausdrëcklech Zoustëmmung vum Autor nët erlaabt. Downloaden vu Fotoen vun dësem Site ouni ausdrëcklëch Zoustëmmung vun Sitebedreiwer ass verbueden.

4. Dategesetz

Mir sinn bestriewt, déi am Gesetz vum 2. August 2002 zu Lëtzebuerg a Kraaft getruedenen Bestëmmungen zur Veraarbechtung vun Daten déi séch op Persounen bezéien ze respektéieren. Sollten perséinlech Daten an ons iwer dës Säiten iwermëttelt ginn, so bestëmmt den iwermëttler ausdrëcklech enger Verarbechtung vun dësen Daten durch den Sàitenbedreiwer zou. Eng Iwermëttlung geschitt ausdrëcklech fréiwëlleg. D’Umëllung als Benotzer vun eisem Site (registered user) an dem Newsletter geschitt freiwëlleg. All déi bei der Umëllung iwermëttelt Daten ginn vum Benotzer ausdrëcklech zur Verarbëchtung innerhalb vun der Plattform fréiginn.

5. Rechtswirksamkéet vun dësem Haftungsausschlusses

Dësen Haftungsausschluss ass als Déel vum Internetugebot ze betruechten, vun dem aus op dës Säit verwisen ginn ass. Soufern Déeler oder énzel Formuleirungen vun dësem Text dem geltendem Gesetz nët, nët méi oder nët vollstänneg entsprechen sollten, bleiwen dei iwreg Déeler vum Dokument an ihrem Inhalt an an ihrer Gültechkéet dovun nët betraff.Diese Seite wurde mit Jimdo erstellt!

Mit Jimdo kann sich jeder kostenlos und ohne Vorkenntnisse eine eigene Homepage gestalten. Design auswählen, Klick für Klick anpassen, Inhalte in Sekunden integrieren, fertig!
Jetzt unter de.jimdo.com für eine kostenlose Webseite anmelden und sofort loslegen.